Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Sopimus KELA:n ja HUS:in palveluntuottajana 

 

Terapia

Profiilini musiikkiterapiassa on laaja-alainen psykodynaaminen lähestymistapa. Asiakkaan tarpeista riippuen valitsen joko tukea antavan, aktivoivan, toiminnallisia valmiuksia edistävän tai itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävän lähestymistavan. Useimmiten yhdistän kaikkia edellä mainittuja, koska kokemuksieni perusteella nämä lähestymistavat täydentävät toisiaan.

Musiikkiterapian kesto voi vaihdella suhteellisen lyhytkestoisesta ja intensiivisestä kriisiterapiasta (10 käyntiä) harvempijaksoiseen ja pidempikestoiseen terapiaan (1,5 - 2 vuotta). 

 

Tukea antavassa musiikkiterapiassa luodaan musiikillisten keinojen kautta myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Tarkoituksena on tukea asiakkaan vahvoja osa-alueita, itseluottamuksen kasvattamista, selviytymistä eri elämäntilanteista ja uusien toimivien ajattelu- ja toimintatapojen etsimistä.

 

Aktivoivassa musiikkiterapiassa käytetään hyväksi musiikin non-verbaalista luonnetta ja fysiologisia vaikutuksia. Tämä mahdollistaa esim. vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terapian. Musiikillinen kontakti on silloin stimuloiva missä kommunikaation kanavat aktivoituvat. Tuloksena asiakas hyötyy lisääntyvästä kehotietoisuudesta ja psyykkisen olemuksen tiedostamisesta.

 

Toiminnallisia valmiuksia edistävässä musiikkiterapiassa haastetaan asiakas aktiiviseen musiikilliseen toimintaan. Terapiassa kehitetään ympäristön hahmottamiskykyjä ja toimimista tarkoituksenmukaisesti. Vahvojen osaamisalueiden kautta suodaan edistymistä heikompiin osa-alueisiin.

 

Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävässä musiikkiterapiassa on musiikki tunteiden ja ristiriitojen ilmaisemisen kanava. Musiikin herättämiä tunteita pyritään tunnistamaan, nimeämään ja käsittelemään. Tavoitteena on aikaansaada oivalluksia omien tunteiden ymmärtämisessä, vahvistaa persoonallisia rakenteita ja luonnollisempaa käyttäytymistä.

 


Menetelmät

Käytän musiikkiterapiassa paljon luovia otteita. Esimerkiksi improvisaatiot soittimilla ja äänellä, laulaminen ja soittaminen, musiikin kuunteleminen, laulujen tekeminen, kehonilmaisu, piirtäminen ja maalaaminen, kirjoittaminen ja sanoittaminen, leikki ja pelaaminen ovat vahvasti mukana prosessin rakentumisessa. Myös niiden menetelmien yhdistäminen on osoittautunut tehokkaaksi saavuttamaan asetettuja tavoitteita.

Tuotoksien tallentaminen on mahdollista sekä auditiivisesti että visuaalisesti. Tuotokset analysoidaan asiakkaan kykyjen mukaisesti. Verbaalinen työstäminen aina tarpeen mukaan.

 


Arviointi

Arvioinnissa selvitän asiakkaan musiikkiterapiatarvetta ja terapian soveltuvuutta musiikkiterapeuttisin keinoin. Arvion asiakkaan nykytilaa.

Arviointikäyntejä on tavallisesti 6-8 kertaa. Tapaamisilla kartoitetaan yhdessä asiakkaan suhdetta musiikkiin ja hänen valmiuksiaan musiikillisessa vuorovaikutustilanteessa. Selvitetään asiakkaan hyötyminen tämäntapaisesta hoitomuodosta.

Arviointijakson perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma missä määritellään terapian tavoitteet, kesto, tapaamistiheys ja yhteyshenkilöt sekä osallistumisesta hoitoneuvotteluihin.

Arviointijaksolla tarkkailen asiakkaan vuorovaikutustaitoja (kontaktikyky, verbaalinen ja musiikillinen kommunikaatio), psyykkistä tilaa (itsetuntemus, itseluottamus, todellisuuden taju, ahdistuneisuus ja masentuneisuus) ja toiminnallisia valmiuksia (ajan ja tilan hahmottaminen, kehon hahmotus, vartalon hallinta, aistinhavaintojen jäsentäminen, looginen ajattelu, keskittymiskyky ja muisti).

Arvioinnissa käydään myös haastattelu, tutustun taustatietoihin ja laadin arviointilausunnon.