unsplash-yzgF-AQt1sQ-me

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on musiikkia ja terapiaa yhdistelevä terapiamuoto. Se on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja.


Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa

Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten, että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Musiikki aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen keinoin voidaan sekä paljastaa, että parantaa. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikkia käytetään hyväksi myös kivun hoidossa.


Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille

Musiikkiterapeutteja toimii mm. erikoissairaanhoidossa, kehitysvammahuollossa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä yksityisinä ammatinharjoittajina.

Lisätietoja: http://www.musiikkiterapia.fiProfiilini musiikkiterapiassa on laaja-alainen psykodynaaminen lähestymistapa. Asiakkaan tarpeista riippuen valitsen joko tukea antavan, aktivoivan, toiminnallisia valmiuksia edistävän tai itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävän lähestymistavan. Useimmiten yhdistän kaikkia edellä mainittuja, koska kokemuksieni perusteella nämä lähestymistavat täydentävät toisiaan.


Sopimus KELA:n ja HUS:in palveluntuottajana

Musiikkiterapian lähestymistavat

Tukea antava


Tukea antavassa musiikkiterapiassa luodaan musiikillisten keinojen kautta myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Tarkoituksena on tukea asiakkaan vahvoja osa-alueita, itseluottamuksen kasvattamista, selviytymistä eri elämäntilanteista ja uusien toimivien ajattelu- ja toimintatapojen etsimistä.

Aktivoiva


Aktivoivassa musiikkiterapiassa käytetään hyväksi musiikin non-verbaalista luonnetta ja fysiologisia vaikutuksia. Tämä mahdollistaa esim. vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terapian. Musiikillinen kontakti on silloin stimuloiva missä kommunikaation kanavat aktivoituvat. Tuloksena asiakas hyötyy lisääntyvästä kehotietoisuudesta ja psyykkisen olemuksen tiedostamisesta.

Toiminnallisia valmiuksia edistävä


Toiminnallisia valmiuksia edistävässä musiikkiterapiassa haastetaan asiakas aktiiviseen musiikilliseen toimintaan. Terapiassa kehitetään ympäristön hahmottamiskykyjä ja toimimista tarkoituksenmukaisesti. Vahvojen osaamisalueiden kautta suodaan edistymistä heikompiin osa-alueisiin.

Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävä


Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävässä musiikkiterapiassa on musiikki tunteiden ja ristiriitojen ilmaisemisen kanava. Musiikin herättämiä tunteita pyritään tunnistamaan, nimeämään ja käsittelemään. Tavoitteena on aikaansaada oivalluksia omien tunteiden ymmärtämisessä, vahvistaa persoonallisia rakenteita ja luonnollisempaa käyttäytymistä.

unsplash-yzgF-AQt1sQ-me

Menetelmät

Käytän musiikkiterapiassa paljon luovia otteita. Esimerkiksi improvisaatiot soittimilla ja äänellä, laulaminen ja soittaminen, musiikin kuunteleminen, laulujen tekeminen, kehonilmaisu, piirtäminen ja maalaaminen, kirjoittaminen ja sanoittaminen, leikki ja pelaaminen ovat vahvasti mukana prosessin rakentumisessa. Myös niiden menetelmien yhdistäminen on osoittautunut tehokkaaksi saavuttamaan asetettuja tavoitteita.


Tuotoksien tallentaminen on mahdollista sekä auditiivisesti että visuaalisesti. Tuotokset analysoidaan asiakkaan kykyjen mukaisesti. Verbaalinen työstäminen aina tarpeen mukaan.

Sävellin terapiapalvelut

Keskuskatu 70, Karjaa 10300


Puh. +358 44 0844 956

Sposti: eve (at) savellin.fi

Tietosuojaseloste


© Sävellin terapiapalvelut 2020.

All rights reserved.