Sävellin terapiapalvelut

  • Laaja-alainen musiikkiterapia
  • Kuntoutuspsykoterapia 16 - 25 vuotiaille
  • Ratkaisukeskeinen terapia
  • Pariterapia
  • Työnohjaus
  • Fysioakustinen hoito


Sopimus KELA:n palveluntuottajana

   


Ajanvaraus


Laaja-alainen musiikkiterapia

Musiikkiterapia on musiikkia ja terapiaa yhdistelevä terapiamuoto. Se on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapia

Musiikkiterapiaan hakeudutaan useimmiten tunne-elämän, vuorovaikutuksen, itsetunnon,  itseilmaisun, kommunikaation, oppimisvaikeuksien tai kielellisten haasteiden vuoksi. Myös haasteet keskittymisessä, toiminnan jäsentämisessä ja motoriikassa ovat tavallisia syitä musiikkiterapiaan hakeutumiselle.

Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten, että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Musiikki aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen keinoin voidaan sekä paljastaa, että parantaa. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikkia käytetään hyväksi myös kivun hoidossa.


Neurologinen kuntoutus (AVH, muistisairaudet, Parkinsonin tauti jm)

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu musiikin vaikuttavan AVH:n aiheuttamien ongelmien neurologisiin puutoksiin. Musiikin kuuntelun positiivisesta vaikutuksesta on näyttöä lisäksi aivovamman, dementian ja Parkinsonin taudin aiheuttamiin ongelmiin. AVH-kuntoutus musiikkiterapian keinoin on motorisen järjestelmän liikeaivokuoren ja liikkeiden hienosäätöjärjestelmän aktivointia tavoitteellisella ohjelmalla.

Menetelminä ovat musiikin kuuntelun lisäksi aktiivinen soittaminen ja erilaiset motoriset harjoitteet sekä fysioakustinen hoito. Tarkoituksena on edesauttaa vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyötä ja tasapainon parantumista.

Lisätietoja: https://www.musiikkiterapia.fi

 

 Kuntoutus-psykoterapia 16–25 vuotiaille

Terapian tavoitteena on tukea työ- ja opiskelukykyä. Syitä tulla terapiaan voivat olla esim. masennus, ahdistus, traumat, elämän kriisit ja vaikeudet elämänhallinnassa. Kelan tukemana psykoterapian saaminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa ja psykiatrin arviota B-lausunnossa.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä 200 tapaamiskertaa. Terapia myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja uuden terapiajakson aloittaminen vaatii hoitavan lääkärin lausunnon. Asiakkaan vastuulle jää omavastuuosuus. Terapian voi toteuttaa lähitapaamisina, etätapaamisina tai niiden sekoituksena.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

 

 Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia keskittyy voimavarojen etsimiseen nykyisuudestä ja tulevaisuuteen katsoen. Yhdessä kartoitetaan tavoitteita ja etsitään keinoja niitä kohti kulkemiseksi. Siirrämme katseen ongelmista ja vaikeuksista nykytilanteessa toimiviin toimintatapoihin. Voimme ottaa läheiset mukaan voimavarana ja mahdollistaa heidän osallistumisensa terapiatapaamisiin.

Ratkaisukeskeisenä terapeuttina olen vierellä kulkija. Erilaisten kysymysten ja pohdintojen avulla elämäntilanteet heräävät erilaiseen valoon. Pidän tärkeänä keskittymistä tähän hetkeen samalla luoden siltaa mielekkääseen tulevaisuuteen. Toiveet, ideat ja unelmat ovat ensiarvoisen tärkeitä tuomaan valoa haasteellisiin elämäntilanteisiin.

Asiakkaan voimavarojen noustessa esiin pystytään löytämään uusia ratkaisumalleja elämään. Tavoitteita kohti kuljetaan tasaisesti, pienin askelin, päätöksiä ja muutoksia tehdessä, luovasti purjehtien. Tämän päivän arjen haasteet voivatkin olla toisen päivän tavoitteet.

Terapian kesto voi olla n. 1-10 käyntiä. Tyypillisesti ei sitouduta tietyn mittaiseen terapiajaksoon, vaan tavataan tarpeen mukaan.

Pariterapia

Pariterapiassa pyritään vahvistamaan pariskunnan yhdessä toimimista, ymmärtämään erimielisyyksiä, etsimään ratkaisuja uudelleen lähentymiseksi ja yhdessä eteenpäin suuntaamiseksi. Koska parisuhteen hyvinvointi heijastuu koko perheeseen, niin terveyteen kuin kodin ilmapiiriin, on tärkeä pitää siitä hyvää huolta. Terapiaan voi osallistua yksin tai yhdessä ja tapaamiset järjestyvät myös etänä.


Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta yksilöille sekä pienille työyhteisöille voimavara- ja ratkaisukeskeisin menetelmin. Voimavarakeskeisyys auttaa nostamaan esiin työntekijän kykyjä ja vahvuuksia edistäen samalla työyhteisön yhteistä hyvää. Ratkaisukeskeisen näkökulman kautta keskitytään tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitteluun mahdollisuuksia esiin nostaen. Työnohjausta voidaan hyödyntää esim. asiakastyössä, hoitotyössä tai esimiestyössä.

 Fysioakustinen hoito

Elämänlaadun parantaminen fysioakustisen terapian keinoin. Fysioakustisesta hoidosta voi saada apua jos kyseessä on esimerkiksi unettomuus, pitkäkestoinen stressitila, migreeni, korkea verenpaine, selän- ja hartiakivut, aineenvaihdunta- ja verenkiertohäiriöt, fibromyalgia, lihasspastisuus, astma, reuma.
Suositeltavaa on vähintään 6:n hoitokerran jakso. Parhaimmat tulokset esiintyvät yleensä 10:n hoitokerran yhteydessä. Tarvittaessa konsultoi hoidon aloittamista lääkärisi kanssa.


 

Laitteisto

Fysioakustisen järjestelmän laitteisto sisältää pehmeän lepotuolin, erikoisrakenteisen tietokoneen ja äänivahvistinjärjestelmän. Tietokoneen ohjaamista ääniparametreista keskeisessä asemassa ovat tekijät:
Voimakkuusvaihtelu: ääniaaltojen voimakkuuden lisääminen ja heikentyminen määrätyssä ajanjaksossa. Nopeita pulsaatioita käytetään yleensä aktivoimiseen ja hitaita pulsaatioita rentoutumiseen.
Taajuusvaihtelu: turvaa ihanteellisen taajuustason saavuttamisen riittävän usein.
Kiertoefekti: saadaan laitteen tuottama paineaalto siirtymään portaattomasti alhaalta ylöspäin ja päinvastoin. Efekti stimuloi erityisesti verenkiertoa ja lymfanesteen virtausta.