Tietosuojaseloste 1.1.2017 Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


1. Rekisterinpitäjä

Tmi Sävellin terapiapalvelut
Y-tunnus 2233093-2
Keskuskatu 70
10300 Raasepori
Puh: 044 0844 956


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eve Rannu
eve(at)savellin.fi

3. Rekisterin nimi

Sävellin terapiapalvelut asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Terapiapalveluiden laskutustietojen käsittely. Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alaikäisen huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kuntoutuksen kannalta oleelliset perustiedot ovat: tutkimustiedot, hoitotiedot, terapiasitoumuksessa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, arviointi- ja kuntoutuspalautteet, harjoitteluohjeet, valokuvat ja videot. Kuntoutuksen kannalta oleelliset yhteystahot ovat: kuntoutustyöryhmä, päivähoito, koulu, asuinympäristö ja työpaikka. Laskutus: asiakkaan nimi, henkilötunnus, laskutusosoite, maksusitoumusnumero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät. Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992). Tietojen
yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta ja hänen huoltajaltaan saadut tiedot. Tutkimusyksiköistä ja Kelasta saatavat tiedot (esim. kuntoutussuunnitelmat ja kuntoutuspäätökset). Asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella asiakkaan omaisilta, muilta kuntouttajilta, muista hoito- ja kuntoutusyksiköistä, päiväkodista, koulusta, asumisyksiköstä, työpaikasta saadut tiedot. Tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen yhteydessä muodostuneet tiedot.


Rekisteriseloste

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Noudatamme rekisteritietoja luovutettaessa henkilötietolakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000, sekä asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan kanssa tehtyä terapiasitoumusta. Henkilötiedot ja laskutuksessa tarvittavat tiedot tallennetaan rekisteriin. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai hänen
huoltajalleen jos siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Asiakastietoja luovutetaan terapiasitoumuksen mukaan kuntoutustyöryhmälle, hoitavalle/lähettävälle lääkärille, kuntoutuksen maksajataholle, viranomaistahoille tai muille terapiasitoumuksessa yksilöidyille tahoille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Sävellin terapiapalvelut arkistoi asiakkaidensa tiedot lukitussa arkistokaapissa lain säätämän ajan mukaisesti. Tiedot hävitetään siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla ja suojatulla irtokovalevyllä. Laitteet ja/tai tietokoneaineistot ovat suojattu salasanalla ja ulkopuoliselta käytöltä. Irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Pilvipalvelussa tiedot ovat suojattuna luvattomalta käytöltä kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun, pilvipalvelusta laitteisiin ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa.


10. Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin kirjattuihin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada kirjallisina. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena, mihin suosittelemme käyttämään tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Pyyntö esitetään suoraan terapeutillenne joka tarkistaa kysyjän henkilöllisyyden ja lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Pyydetty tarkistus toteutetaan ilman aiheetonta
viivettä ja tiedot luovutetaan ymmärrettävässä muodossa. Tarvittaessa tiedot selitetään ammattihenkilön toimesta.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Noudatamme tiedon korjaamisessa henkilötietolakia (523/1999) 29§. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Korjaamisvaatimuksessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Vaatimuksessa pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Sävellin terapiapalvelut terapeutti Eve Rannu. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. Rekisteröidyn ei tarvitse erikseen esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa esim. suoramainontaa tai markkinointia varten. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakas saa potilasasiamiehen yhteystiedot terapeutilta.